تور کارخانه

3 کارگاه و 1 انبار بزرگ در جینگلونگ وجود دارد

کارگاه شماره 1 (کارگاه بسته بندی): کار مونتاژ و بسته بندی خوشه پرندگان را بر عهده دارد.

کارگاه شماره 2 (کارگاه تزریق): کلیه محصولات و لوازم پلاستیکی در اینجا تولید می شوند.

کارگاه شماره 3 (کارگاه پانچ): محصولات فلزی و لوازم جانبی آن مانند تله موش multi catch در اینجا تولید می شود.

انبار: به دو دسته محصولات نهایی و بلوک مواد اولیه خام تقسیم می شود.